News  |  21-September-2022


АЦОМ ООД подписа Договор за предоставяне на БФП по проект Nr. BG16RFOP002-6.002-0683-C01
по процедура "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"
на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 на ЕС


Проект Nr. BG16RFOP002-6.002-0683-C01 е с главна цел предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Общата стойност на проекта е 233 650,00 лв., от които 116 825,00 лв. европейско финансиране от ЕФРР и 116 825,00 лв. собствено съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 10 месеца с начало 21.09.2022г. и край 21.07.2023г.



EU Projects


- 30 -


News  |  21-July-2022

Are you looking for a desktop antenna tuner and switch for your astonishing ACOM solid-state amplifier?

Good news. Our brand new ACOM 06AT is almost ready.

Expect more info soon!



- 30 -

Subscribe to ACOM RSS